Ring til os på: 55 99 63 30

Vi laver energimærkning til billig konkurrencedygtige priser

Nyttige links hvis du vil vide mere

Husk at loven anfører at det er dig  , der skal vælge den bygningssagkyndige og ikke den ejendomsmægler der eventuelt hjælper dig med at sælge boligen via ejerskifteforsikringsselskabs konsulenter.

Ejendomsmæglerne er pligtig til at udlevere en liste til dig over lokale eller andre godkendte beskikkede bygningssagkyndige, energikonsulenter og elinstallatører. 

Din fordel er: Ingen ekspeditionsgebyrer til diverse bestillingsportaler eller ejendomsmæglere, der er ofte er knyttet til et ejerskifteforsikringsselskab for at formidle kontakten til de udførende kæde energikonsulenter og bygningssagkyndige.

Loven om forbrugerbeskyttelse forbyder din ejendomsmægler at medvirke ved valget af den bygningssagkyndige, energikonsulent. og Aut.El-installatør, men de må  gerne kontakte ejerskifteforsikringsselskaber der har kædeaftaler.

Foreningen af Danske bygningskonsulenter arbejder i øjeblikket hårdt på at få ændret de nuværende bestillingsveje af vore energimærker, tilstandsrapporter og el-eftersyn via gældende ministerier. Som ordningen har været de seneste år, har der for dig som forbruger ikke været gennemskuelighed i ordningen, herudner de nuværende bestillingsveje via diverse ejendomsmæglere i branchen. 

På hjemmesiden Boligejer.dk, der er Erhvervs- og Boligstyrelses hovedportal, giver dig som boligejer adgang til en masse nyttige informationer lige fra byggelovgivning til viden om boligbyggeri, ejendomsforhold m.v.

Du finder bl.a nyttige oplysninger om:

- Ejendoms data

- Boliglove bl.a Bekendtgørelse nr, 1309 om Huseftersynsordningen og

- LBK nr. 1142 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.m.

- Regler for ejendomsmæglere

- Huseftersyn

____________

www.ens.dk (Energistyrelsens Hjemmeside) - Her finder du nytttig information om energimærkning.

www.sik.dk, eleftersyn (Sikkerhedstyrelsens hjemmeside) - Her finder du nyttig information om bl.a. eleftersynsordningen.

_____________

El-eftersynsordningen

Fra 1. maj. 2012 blev det obligatorisk at få lavet et eleftersyn, hvis man vil tegne en ejerskifteforsikring ved hushandel - se i lov om forbrugerbeskyttelse

Et eleftersyn gælder 1 år. Læs mere i § 4a i lov om forbrugerbeskyttelse.

____________

Huseftersynsordningen skal beskytte køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af huse.

Som sælger har man ansvar for husets tilstand i 10 år efter salget. Men med en tilstandsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, kan man blive fritaget for dette ansvar.

____________

Uddrag af loven om forbrugerbeskyttelse.
Kapitel 1
Tilstandsrapporter og oplysninger om ejerskifteforsikring
§ 1. Reglerne i dette kapitel gælder for aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig anvendes til beboelse for sælgeren eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Reglerne gælder ikke for aftaler om køb af ubebygget grund eller grund med bygning under opførelse eller for køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt.
§ 2. Har køberen fra sælgeren modtaget en rapport om bygningernes fysiske tilstand (en tilstandsrapport) og oplysning om ejerskifteforsikring, jf. §§ 4 og 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, jf. dog stk. 2-5. Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten.
Stk. 2. Stk. 1 gælder kun, hvis køberen har modtaget den i stk. 1 nævnte tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring inden aftalens indgåelse, dog senest inden køberens afgivelse af købstilbud, som antages af sælgeren.
Stk. 3. Sælgeren skal inden aftalens indgåelse, dog senest inden køberens afgivelse af købstilbud, som antages af sælgeren, have sikret sig, at køberen er bekendt med de i stk. 1 nævnte retsvirkninger. I modsat fald gælder stk. 1 ikke, medmindre der er særlig grund til at antage, at køberen på anden måde var bekendt hermed.
Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan køberen påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, jf. § 4, stk. 1, samt påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter. Køberen kan desuden påberåbe sig en mangel, hvis sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Køberen kan i øvrigt gøre erstatningskrav gældende efter almindelige regler, hvis sælgeren har opført bygningen med salg for øje.
Stk. 5. Er en bygnings fysiske tilstand mangelfuld, kan køberen uanset bestemmelsen i stk. 1 uden aftale herom indtræde i krav, som sælgeren i anledning af det pågældende forhold kunne have gjort gældende mod tidligere sælgere og mod den, der har medvirket ved opførelsen af bygningen.
§ 3. Køberen kan over for en bygningssagkyndig, der har udarbejdet en tilstandsrapport som nævnt i § 4, stk. 1, 1. pkt., fremsætte krav om skadeserstatning for fejl, der burde have været omtalt i rapporten. Har sælgeren måttet betale et beløb til køber på grund af fejl, der burde have været omtalt i en sådan rapport, tilkommer der sælgeren en rimelig godtgørelse.
Stk. 2. Har den, som vil påberåbe sig, at en fejl burde have været omtalt i tilstandsrapporten, ikke givet den bygningssagkyndige meddelelse herom inden 5 år fra den overtagelsesdag, som er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra rapportens datering, mister den pågældende retten til at påberåbe sig, at fejlen burde have været omtalt i tilstandsrapporten. Det gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.
§ 4. En tilstandsrapport skal for at have de i § 2 nævnte retsvirkninger være udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig, jf. stk. 2, og skal være udfærdiget på et skema, der er godkendt af boligministeren. Tilstandsrapporten skal endvidere være udarbejdet eller fornyet af den bygningssagkyndige mindre end 6 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten.
Stk. 2. Boligministeren beskikker et antal bygningssagkyndige til at udarbejde tilstandsrapporter som nævnt i denne lov. Boligministeren fastsætter regler om beskikkelse som bygningssagkyndig, herunder om ansvarsforsikring og andre betingelser for beskikkelse, om gebyr for beskikkelse m.v., om fratagelse og bortfald af beskikkelse samt om administrationen af beskikkelsesordningen. Boligministeren fastsætter endvidere regler om virksomheden som bygningssagkyndig, herunder om den bygningssagkyndiges undersøgelse til brug for udarbejdelsen af en tilstandsrapport, samt regler om den bygningssagkyndiges vederlag.
Stk. 3. Boligministeren kan henlægge sine beføjelser i medfør af denne lov til en styrelse under boligministeren. Det kan endvidere i forskrifter, der fastsættes i medfør af stk. 2, bestemmes, at opgaver i forbindelse med administrationen af beskikkelsesordningen overlades til private.
Stk. 4. Straffelovens §§ 144, 150, 152 og 154-157 finder tilsvarende anvendelse på beskikkede bygningssagkyndige.
§ 5. Oplysning om ejerskifteforsikring skal for at have de i § 2 nævnte retsvirkninger være skriftlig og indeholde en meddelelse fra et forsikringsselskab om,
· 1) på hvilke vilkår køberen kan tegne en forsikring vedrørende ejendommen, som i mindst 5 år efter overtagelsesdagen og med mulighed for forlængelse til i alt mindst 10 år dækker fejl ved bygningernes fysiske tilstand, der var til stede ved købers overtagelse af ejendommen, og som ikke er nævnt i tilstandsrapporten, jf. § 4, eller
· 2) hvilke særlige forhold ved den pågældende ejendoms fysiske tilstand der medfører, at der ikke kan tegnes en forsikring som nævnt i nr. 1.
Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, omhandlede meddelelse skal være udformet som et bindende tilbud til køberen og angive en rimelig frist for antagelse af tilbudet.
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om dækningsomfanget for de i stk. 1 nævnte forsikringer samt om indholdet af de i stk. 1 nævnte meddelelser fra forsikringsselskaber.
Kapitel 2
Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom m.v.
§ 6. Reglerne i dette kapitel gælder for aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, jf. dog stk. 2. Reglerne gælder under samme betingelse for aftaler om køb af andel i en andelsboligforening samt køb af aktie eller andet adkomstdokument med tilknyttet brugsret til en bolig bortset fra brugsret på timeshare-basis.
Stk. 2. Reglerne gælder ikke for køb af fast ejendom på auktion, eller når der ved aftalens indgåelse er indgivet begæring om tvangsauktion og køberen vidste eller burde vide dette. Reglerne gælder endvidere ikke for køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt.

Relevant materiale

Sælger folder om huseftersyn

Køber folder om huseftersyn.Min Tilstandsrapport

Ronesbanke 22 - 4720 Præstø
+45 55 99 63 30
anders@min-tilstandsrapport.dk